POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY EDUSKARBONKA

 

Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych dla poniżej opisanych procesów przetwarzania jest Czepczyński Family Foundation z siedzibą w Międzychodzie (64-400), przy ul. Wigury 20, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000794645 (NIP: 5951485838, REGON: 383879550), (dalej jako: „CFF” lub „Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez CFF oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: rodo@cff.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby.

3. Informacje dla Użytkowników zakładających konto na EduSkarbonka

 

3.1 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)

 

Zakres danych

 

Cel przetwarzania

Prowadzenie Konta użytkownika

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (postanowień regulaminu), której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

adres e-mail,

Do chwili rozwiązania umowy

Organizacja zbiórki

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (postanowień regulaminu), której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

imię i nazwisko, adres e-mail, telefon (do kontaktu ws. zbiórki), rola (rodzic, nauczyciel) 

Do chwili rozwiązania umowy lub rozliczenia zbiórki, jeżeli rozwiązanie poprzedzi rozliczenie

Uwierzytelnianie (logowanie) zewnętrzne

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (postanowień regulaminu), której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

imię, nazwisko, adres e-mail

30 dni

Informowanie o nowościach drogą elektroniczną (e-mail)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą). Zgoda może być odwołana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem.

adres e-mail,

do momentu wycofania zgody

Prowadzenie statystyk odbioru wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegających na dbaniu o jakość świadczonych usług

adres e-mail, data odbioru, otworzenia wiadomości e-mail

1 rok

Zapewnienie bezpieczeństwa systemu - wykrywanie i zwalczanie nadużyć (prowadzenie rejestru zdarzeń - logów systemowych)

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegających na dbaniu o jakość świadczonych usług i zapobieganie incydentom bezpieczeństwa.

logi serwisu (zapis zdarzeń systemowych), adres IP, informacje o systemie przeglądarce, adres e-mail

30 dni

Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi.

pełen zakres danych

do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń

 

3.2 Źródło pozyskania i kategorie danych osobowych

Facebook - Podczas uwierzytelniania zewnętrznego za pośrednictwem serwisu Facebook Administratorowi przekazywane są następujące informacje z konta użytkownika w portalu: imię, nazwisko, adres e-mail. Dane przekazywane są przez Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Informacje na temat portalu Facebook i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/update.

Google - Podczas uwierzytelniania zewnętrznego za pośrednictwem serwisu Google Administratorowi przekazywane są następujące informacje z konta Użytkownika w portalu: imię, nazwisko, adres e-mail. Dane przezkazywane są przez Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlandia. Informacje na temat Google i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://policies.google.com/privacy.

3.3 Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na CFF obowiązków, a w zakresie danych adresowych operatorom pocztowym w przypadku wysyłania korespondencji. W przypadkach wymagających konsultacji mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego. Dane są powierzone dostawcom usług IT w związku z usługami: utrzymania serwisu eduskarbonka, hostingu serwerów, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi finansowe.

3.4 Czas przechowywania danych

Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe Klienta przez cały okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia. W zakresie, w jakim dane Klienta będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów CFF – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi dane Klienta mogą być przez CFF przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3.5 Państwa prawa

W związku z tym, iż CFF przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania (w przypadku jeśli są nieprawidłowe), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę lub które przetwarzane są na podstawie umowy). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W razie uznania, iż przetwarzanie przez CFF danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Każde żądanie w zakresie wykonania Praw Klienta zostanie przez CFF ocenione i zweryfikowane a odpowiedź na nie udzielona niezwłocznie.

3.6 Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji powyższych celów. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między CFF a Użytkownikiem oraz korzystania z serwisu eduskarbonka.

 

4. Informacje dla darczyńców wspierających CFF

 

4.1 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)

 

Zakres danych

 

Cel przetwarzania

Obsługa wpłaty

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (postanowień regulaminu), której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

IP, kwota wpłaty, imię i nazwisko

do czasu zakończenia transakcji

Tworzenie i publikowanie listy darczyńców

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą). Zgoda może być odwołana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Imię i nazwisko, kwota wpłaty

do czasu wycofania zgody

Informowanie o przebiegu zbiórki

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą). Zgoda może być odwołana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Adres e-mail, imię i nazwisko

do czasu wycofania zgody lub rozliczenia zbiórki

Zapewnienie bezpieczeństwa systemu - wykrywanie i zwalczanie nadużyć (prowadzenie rejestru zdarzeń - logów systemowych)

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegających na dbaniu o jakość świadczonych usług i zapobieganie incydentom bezpieczeństwa.

logi serwisu (zapis zdarzeń systemowych), adres IP, informacje o systemie przeglądarce, adres e-mail

30 dni

Prowadzenie dokumentacji księgowo – w przypadku wpłaty środków na konto bankowe

Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości.

dane księgowe (z dokonanego przelewu)

5 lat od wpłaty darowizny, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym

Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi.

pełen zakres danych

do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń

 

4.2 Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na CFF obowiązków, a w zakresie danych adresowych operatorom pocztowym w przypadku wysyłania korespondencji. W przypadkach wymagających konsultacji mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego. Dane są powierzone dostawcom usług IT w związku z usługami: utrzymania serwisu eduskarbonka, hostingu serwerów, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi finansowe. Dane dotyczące płatności są przekazywane do operatora płatności: PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska.

4.3 Czas przechowywania danych

Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe przez cały okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów CFF – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi dane mogą być przez CFF przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4.4 Państwa prawa

W związku z tym, iż CFF przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania (w przypadku jeśli są nieprawidłowe), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie darczyńca wyraził zgodę lub które przetwarzane są na podstawie umowy). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, darczyńca ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W razie uznania, iż przetwarzanie przez CFF danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Każde żądanie w zakresie wykonania Praw darczyńcy zostanie przez CFF ocenione i zweryfikowane a odpowiedź na nie udzielona niezwłocznie.

4.5 Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między CFF a darczyńcą, realizacji umowy między CFF a darczyńcą, rozliczenia prowadzonej przez CFF działalności. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między CFF a kontrahentem, realizacji umowy między CFF a kontrahentem, rozliczenia prowadzonej przez CFF działalności. 

 

5. Informacje dla wszystkich użytkowników odwiedzających serwis

Właścicielem Serwisu Internetowego jest Administrator danych. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników

5.1 Mechanizm cookies

W Serwisie wykorzystywany jest mechanizm cookies. Serwis zapisuje na urządzeniu użytkownika informacje w formie plików tzw. ciasteczek. Przetwarzanie w ten sposób danych niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających na dbaniu o jakość i funkcjonowanie Serwisu. 

  1. Niezbędne cookies

Niezbędne Pliki Cookies zapisywane są na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli ustawienia przeglądarki internetowej na to pozwalają. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki, z której użytkownik korzysta podczas odwiedzin Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Pliki te są niezbędne w celu: prawidłowego działania Serwisu, w związku z tym świadczenia usług drogą elektroniczną oraz analizy i prowadzenia statystyki sprzedaży.

  1. Dodatkowe Cookies

W wyniku wyrażenia zgody przez użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuje” umieszczonego w komunikacie o użyciu mechanizmu cookies skutkuje uruchomieniem dodatkowych cookies.

Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies:

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.4.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

5.2 Logi - dane eksploatacyjne

Zgodnie z przyjętą praktyką prowadzenia Serwisu internetowego administrator przetwarza logi systemowe zawierające takie dane jak:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika) nazwę stacji klienta, rodzaj i data zdarzenia, pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Zebrane logi przechowywane są przez czas do 7 dni jako materiał pomocniczy służący do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania Serwisu. Wskazane powyżej dane nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.

Dane, które wskazano powyżej mogą stanowić dane osobowe. W takim przypadku przetwarzane odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dążeniu do utrzymania jakości i bezpieczeństwa Serwisu.

Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

5.3 Odbiorcy danych

Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

5.4 Państwa prawa

W związku z tym, iż CFF przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania (w przypadku jeśli są nieprawidłowe), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (które przetwarzane są na podstawie umowy). W razie uznania, iż przetwarzanie przez CFF danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5.5 Zmiany w Polityce Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Aktualna wersja Polityki (01.2022) została przyjęta w dniu 06 listopada 2022 r. i obowiązuje od tego dnia.

Dostępność Instagram LinkedIn