Regulamin platformy EduSkarbonka - obowiazujący do 12.07.2023 r.

 1. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenia:

 1. Administrator albo Fundacja - fundacja Czepczyński Family Foundation, z siedzibą w Międzychodzie, przy ul. Wigury 20, 64-400 Międzychód, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000794645, NIP:  5951485838, REGON: 383879550, będąca organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Beneficjent – wskazana przez Założyciela Zbiórki placówka oświatowa, na rzecz której Fundacja zrealizuje Działalnie Szczegółowe w przypadku osiągnięcia Celu Zbiórki;

 3. Cel Zbiórki – kwota Darowizn, której zgromadzenie w ramach Zbiórki skutkuje realizacją przez Fundację Działania Szczegółowego określonego przez Założyciela tej Zbiórki na rzecz Beneficjenta tej Zbiórki;

 4. Darowizna – darowizna na działalność statutową Fundacji dokonywana w ramach Zbiórki;

 5. Działanie Szczegółowe – określone przez Założyciela Zbiórki działanie z zakresu działalności statutowej Fundacji, realizowane przez Fundację na rzecz Beneficjenta w przypadku osiągnięcia Celu Zbiórki; katalog Działań Szczegółowych określono w sekcji XIII ust. 6;

 6. Konto – konto na Platformie przypisane do konkretnego Zarejestrowanego Użytkownika, po dokonaniu przez niego rejestracji na Platformie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego albo w drodze Uwierzytelnienia Zewnętrznego;

 7. Platforma – platforma internetowa EduSkarbonka dostępna pod adresem: https://edu-skarbonka.pl

 8. Usługi – usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy;

 9. Uwierzytelnienie Zewnętrzne – logowanie do Platformy za pośrednictwem konta posiadanego u Zewnętrznego Operatora Uwierzytelniania;

 10. ytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Platformy;

 11. Założyciel Zbiórki – Zarejestrowany Użytkownik, który założył daną Zbiórkę;

 12. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik posiadający Konto na Platformie;

 13. Zbiórka – zbiórka środków pieniężnych na działalność statutową Fundacji założona przez Zarejestrowanego Użytkownika na Platformie;

 14. Zewnętrzny Operator Płatności – zewnętrzny podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi płatności;

 15. Zewnętrzny Operator Uwierzytelniania – zewnętrzny podmiot świadczący usługi w zakresie uwierzytelniania rozproszonego.

 16. Postanowienia ogólne

 17. Platforma umożliwia zakładanie Zbiórek oraz dokonywanie Darowizn zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 18. Regulamin określa:

  1. warunki i zasady korzystania z Platformy oraz Usług;

  2. warunki i zasady świadczenia Usług;

  3. prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem Usług.

 19. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem: https://edu-skarbonka.pl/regulamin w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie.

 20. Korzystanie z Usług dostępnych na Platformie jest dobrowolne i bezpłatne.

 21. Do korzystania z Platformy konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptowanie jego postanowień. Korzystając z Platformy, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, że są one dla niego w pełni zrozumiałe, oraz że zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 22. Użytkownik może się kontaktować z Administratorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy przesyłając wiadomość pod adres e-mail: skarbonka@cff.edu.pl. Na wskazany adres Użytkownik może przesyłać Administratorowi również wszelkie oświadczenia, co do których Regulamin przewiduje możliwość doręczenia za pomocą poczty elektronicznej.

 23. Usługi świadczone na Platformie

Administrator świadczy na Platformie na rzecz Użytkowników Usługi w zakresie umożliwiania Użytkownikom:

 1. założenia Konta na Platformie;

 2. posiadania Konta na Platformie;

 3. zakładania Zbiórek – Usługa dostępna wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników;

 4. wyświetlania listy Zbiórek, jej przeglądania oraz sprawdzania szczegółów Zbiórek – Usługa dostępna dla wszystkich Użytkowników;

 5. skorzystania z usług Zewnętrznego Operatora Płatności celem dokonywania Darowizn – Usługa dostępna dla wszystkich Użytkowników.

 6. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 7. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem dochodzi w odniesieniu do każdej z Usług z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z danej Usługi.

 8. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną łączącą go z Administratorem.

 9. Do rozwiązania łączącej Użytkownika z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w odniesieniu do Usług, o których mowa w sekcji III. pkt. 1 oraz 3-5 Regulaminu dochodzi z chwilą zaprzestania korzystania z danej Usługi przez Użytkownika.

 10. Do rozwiązania łączącej Użytkownika z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w odniesieniu do Usługi, o której mowa w sekcji III. pkt. 2 Regulaminu dochodzi z chwilą usunięcia Konta zgodnie z postanowieniami sekcji XII. Regulaminu.

 11. Warunki techniczne korzystania z Platformy

 12. Usługi świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 13. Dla prawidłowego korzystania z Usług i funkcjonalności Platformy wymagane jest:

  1. wykorzystanie urządzenia do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych wyposażonego w aktualną i poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową;

  2. uzyskanie połączenia z siecią Internet za pomocą poprawnie skonfigurowanej i zaktualizowanej przeglądarki internetowej.

 14. Dla rejestracji na Platformie i korzystania z Usług oraz funkcjonalności Platformy przeznaczonych dla Użytkowników Zarejestrowanych poza spełnieniem wymogów określonych w ust. 2 konieczne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail albo aktywnego konta u Zewnętrznego Operatora Uwierzytelniania.

 15. Treści Zakazane

 16. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników na Platformie treści bezprawnych, tj., w szczególności, treści:

  1. naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące przepisy prawa;

  2. wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej;

  3. pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm;

  4. propagujących przemoc wobec ludzi lub zwierząt;

  5. pornograficznych;

  6. obrażających uczucia religijne;

  7. naruszających prawa innych osób, w tym ich dobra osobiste bądź przysługujące im prawa autorskie.

 17. Ponadto, zabrania się Użytkownikom zamieszczenia na Platformie:

  1. fotografii zawierających wizerunek jakiejkolwiek osoby;

  2. danych osobowych osób trzecich;

  3. linków prowadzących do zewnętrznych stron internetowych;

  4. materiałów reklamowych, promocyjnych bądź marketingowych;

  5. danych zawierających numery rachunków bankowych lub inne oznaczenia kont w serwisach płatniczych.

 18. Administrator może usunąć z Platformy treści naruszające którykolwiek z zakazów sformułowanych w ustępach poprzedzających bez powiadamiania o tym fakcie Użytkownika, który te treści zamieścił na Platformie.

 19. Naruszenie któregokolwiek z zakazów określonych w ust. 1-2 niniejszej sekcji może skutkować odmową zatwierdzenia Zbiórki przez Administratora lub usunięciem Konta Użytkownika dopuszczającego się naruszenia zakazu.

 20. Użytkownik, który zauważył na Platformie treści naruszające którykolwiek z zakazów określonych w ust. 1-2 niniejszej sekcji, powinien niezwłocznie zawiadomić Administratora o fakcie istnienia takich treści.

 21. Działania zakazane

Zakazuje się Użytkownikom dokonywania czynności mogących zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Platformy, ograniczać jej dostępność dla innych Użytkowników, naruszać bezpieczeństwo korzystania z Platformy, a także mających na celu rozprzestrzenianie szkodliwego oprogramowania i skryptów w tym wirusów, koni trojańskich, robaków, zainfekowanych plików lub podobnych destrukcyjnych elementów w obrębie Platformy. 

 1. Zakładanie Konta – formularz rejestracyjny

 2. Założenie Konta na Platformie pozwala na uzyskanie statusu Zarejestrowanego Użytkownika, umożliwiając zakładanie Zbiórek.

 3. Celem założenia Konta Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, wskazując następujące dane:

  1. adres e-mail;

  2. imię;

  3. nazwisko;

  4. numer telefonu;

  5. rola (rodzic/nauczyciel);

  6. hasło oraz potwierdzenie hasła.

 4. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz że je akceptuje i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 5. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora.

 6. Wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i kompletne oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

 7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail wysłana zostanie wiadomość zawierająca link aktywacyjny do Konta. Aktywacja Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny jest konieczna dla zakończenia procesu zakładania Konta oraz uzyskania statusu Zarejestrowanego Użytkownika.

 8. Zakładanie Konta – Uwierzytelnienie Zewnętrzne

 9. Założenie Konta na Platformie jest możliwe bez konieczności wypełniania formularza rejestracyjnego w drodze Uwierzytelnienia Zewnętrznego, którego Użytkownik może dokonać logując się do Platformy z wykorzystaniem:

  1. konta na portalu Facebook;

  2. konta Google.

 10. Założenie Konta w drodze Uwierzytelnienia Zewnętrznego następuje z chwilą powiązania danego konta posiadanego przez Użytkownika u Zewnętrznego Operatora Uwierzytelniania z Platformą.

 11. W celu założenia Konta na Platformie z wykorzystaniem konta na portalu Facebook, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę tego portalu, gdzie uzyska możliwość wpisania danych logowania swojego konta na tym portalu. Wpisanie i zatwierdzenie danych logowania umożliwi powiązanie konta Użytkownika w portalu z Platformą, co poskutkuje przekazaniem Administratorowi następujących informacji z profilu użytkownika w portalu: imię, nazwisko, adres e-mail. Powyższa usługa jest oferowana przez Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Informacje na temat portalu Facebook i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/update.

 12. W celu założenia Konta na Platformie z wykorzystaniem konta Google, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę usług Google, gdzie uzyska możliwość wpisania danych logowania swojego konta Google. Wpisanie i zatwierdzenie danych logowania umożliwi powiązanie konta Google Użytkownika z Platformą, co poskutkuje przekazaniem Administratorowi następujących informacji z konta Użytkownika w portalu: imię, nazwisko, adres e-mail. Powyższa usługa jest oferowana przez Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlandia. Informacje na temat Google i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://policies.google.com/privacy.

 13. Zakładając Konto w drodze Uwierzytelnienia Zewnętrznego, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz że je akceptuje i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 14. Zakładając Konto w drodze Uwierzytelnienia Zewnętrznego, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora.

 15. Logowanie

 16. Użytkownik może logować się do Konta:

  1. podając login, który stanowi adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, oraz hasło; albo

  2. logując się do konta u Zewnętrznego Operatora Uwierzytelniania użytego w procesie zakładania Konta w drodze Uwierzytelnienia Zewnętrznego.

 17. Użytkownik ma możliwość zresetowania hasła do Konta utworzonego za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Użytkownik może dokonać resetu hasła wybierając odpowiednią opcję na podstronie logowania i wskazując swój adres e-mail służący jako login do Konta. Na podany adres e-mail zostanie przesłany link pozwalający na ustawienie nowego hasła do Konta.

 18. Funkcje Konta

Zalogowanie do Konta umożliwia Zarejestrowanego Użytkownikowi:

 1. zmianę danych Konta (dane logowania);

 2. założenie Zbiórki;

 3. wyświetlenie listy założonych przez Użytkownika Zbiórek oczekujących na zatwierdzenie przez Administratora;

 4. wyświetlenie listy trwających Zbiórek założonych przez Użytkownika;

 5. usunięcie Konta;

 6. udzielenie bądź wycofanie zgód na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej.

 7. Usunięcie Konta

 8. Zarejestrowany Użytkownik może usunąć swoje Konto:

  1. wybierając odpowiednią opcję dostępną na Platformie;

  2. przesyłając Administratorowi z adresu e-mail służącego jako login do Konta wiadomość z żądaniem usunięcia Konta.

 9. W przypadku przesłania Administratorowi wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia Konta przez Zarejestrowanego Użytkownika, Administrator usuwa Konto tego Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu żądania.

 10. Administrator ma prawo usunąć Konto Zarejestrowanego Użytkownika w przypadku naruszenia przez tego Użytkownika przepisów prawa albo postanowień Regulaminu, w szczególności w sytuacji złamania zakazów w zakresie publikacji treści czy podejmowania działań zakazanych.

 11. Zakładanie Zbiórek

 12. Zarejestrowany Użytkownik może założyć Zbiórkę wypełniając formularz na odpowiedniej podstronie Platformy.

 13. Zakładając Zbiórkę, Użytkownik określa:

  1. Beneficjenta zakładanej Zbiórki;

  2. Działanie Szczegółowe, wykonywane przez Fundację przypadku osiągnięcia Celu Zbiórki.

 14. Zakładając Zbiórkę Użytkownik może ponadto:

  1. wprowadzić skróconą nazwę Beneficjenta celem ułatwienia wyszukiwania Zbiórki na Platformie;

  2. dodać opis Zbiórki;

  3. załączyć zdjęcie Beneficjenta (budynku placówki).

 15. Użytkownik zakładający Zbiórkę wybiera jej Beneficjenta wyszukując placówkę oświatową z listy udostępnionej na podstronie zakładania Zbiórki.

 16. Jeżeli placówka mająca być Beneficjentem Zbiórki zakładanej przez Użytkownika nie znajduje się na liście, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Użytkownik może zaznaczyć opcję „brak placówki na liście” oraz wypełnić aktywowany zaznaczeniem tej opcji formularz, wprowadzając następujące dane Beneficjenta:

  1. nazwa placówki;

  2. adres – województwo, powiat, gmina, miasto, ulica, kod pocztowy.

 17. Użytkownik zakładający Zbiórkę ma możliwość wyboru jednego z następujących Działań Szczegółowych:

  1. przekazanie Beneficjentowi przez Fundację pakietu dydaktycznego „ABC Ekonomii”;

  2. przekazanie Beneficjentowi przez Fundację pakietu dydaktycznego „ABC Empatii”;

  3. przekazanie Beneficjentowi przez Fundację pakietów dydaktycznych „ABC Ekonomii” oraz „ABC Empatii”.

 18. Cel Zbiórki ustalany jest automatycznie, na podstawie wybranego przez Użytkownika Działania Szczegółowego.

 19. Nie jest możliwe założenie Zbiórki o Beneficjencie i Działaniu Szczegółowym tożsamym z Beneficjentem i Działaniem Szczegółowym Zbiórki:

  1. aktywnej;

  2. oczekującej na zatwierdzenie przez Administratora;

  3. zakończonej powodzeniem (osiągnięciem Celu Zbiórki);

  4. zakończonej niepowodzeniem (na skutek upływu czasu trwania Zbiórki bez osiągnięcia Celu Zbiórki) w okresie poprzedzających 30 dni kalendarzowych.

Uznaje się, że tożsamość Działań Szczegółowych nowo zakładanej Zbiórki i Zbiórki wcześniejszej zachodzi również w sytuacji, gdy:

 • Zbiórka wcześniejsza dotyczy Działania Szczegółowego określonego w ust. 6 pkt. 3) niniejszej sekcji, natomiast nowo zakładana Zbiórka ma dotyczyć Działania Szczegółowego określonego w ust. 6 pkt. 1) albo 2) niniejszej sekcji; albo

 • Zbiórka wcześniejsza dotyczy Działania Szczegółowego określonego w ust. 6 pkt. 1) albo 2) niniejszej sekcji, a Zbiórka nowo zakładana ma dotyczyć Działania Szczegółowego określonego w ust. 6 pkt. 3) – w takim wypadku istnieje możliwość założenia Zbiórki dotyczącej wyłącznie Działania Szczegółowego określonego w pkt. 1) albo 2) niniejszej sekcji, które nie było objęte Zbiórką wcześniejszą.

 1. Zatwierdzenie Zbiórki przez Administratora

 2. Po założeniu Zbiórki przez Użytkownika musi ona zostać zatwierdzona przez Administratora.

 3. W przypadku odmowy zatwierdzenia Zbiórki Administrator powiadamia jej Założyciela o przyczynach tej odmowy.

 4. Dla każdej zatwierdzonej Zbiórki generowana jest na Platformie podstrona, zawierająca szczegółowe informacje o Zbiórce.

 5. Czas trwania Zbiórki

 6. Zbiórka trwa 90 dni kalendarzowych od daty jej zatwierdzenia przez Administratora.

 7. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia czasu Zbiórki przez Administratora.

 8. Przeglądanie i wyszukiwanie Zbiórek oraz podstrona Zbiórki

 9. Użytkownik może za pośrednictwem Platformy przeglądać listę Zbiórek oraz wyszukiwać konkretne Zbiórki, a także wyświetlać podstrony Zbiórek.

 10. Zbiórka może mieć jeden z następujących statusów:

  1. aktywna – nie upłynął jeszcze czas trwania Zbiórki ani nie osiągnięto Celu Zbiórki; istnieje możliwość dokonywania Darowizn w ramach Zbiórki;

  2. wstrzymana – nie upłynął jeszcze czas trwania Zbiórki ani nie osiągnięto Celu Zbiórki; Zbiórka narusza postanowienia Regulaminu albo przepisów prawa; do czasu przywrócenia statusu „aktywna” nie ma możliwości dokonywania Darowizn w ramach Zbiórki;

  3. zakończona nierozliczona – Zbiórka zakończona na skutek osiągnięcia Celu Zbiórki albo upływu czasu trwania Zbiórki; Fundacja nie zrealizowała jeszcze na rzecz Beneficjenta Zbiórki Działania Szczegółowego bądź działań, o których mowa w sekcji XIX ust. 3; nie ma możliwości dokonywania Darowizn w ramach Zbiórki; nie ma możliwości założenia Zbiórki o tożsamym Beneficjencie i Działaniu Szczegółowym;

  4. zakończona rozliczona – Zbiórka zakończona na skutek osiągnięcia Celu Zbiórki albo upływu czasu trwania Zbiórki; Fundacja zrealizowała na rzecz Beneficjenta Zbiórki Działanie Szczegółowe bądź działania, o których mowa w sekcji XIX ust. 3; nie ma możliwości dokonywania Darowizn w ramach Zbiórki; istnieje możliwość założenia Zbiórki o tożsamym Beneficjencie i Działaniu Szczegółowym.

 11. Podstrona Zbiórki zawiera szczegółowe informacje o niej, w szczególności:

  1. status Zbiórki

  2. dane Beneficjenta Zbiórki;

  3. wybrane Działanie Szczegółowe;

  4. opis Zbiórki;

  5. zdjęcie Zbiórki;

  6. stopień wypełnienia Celu Zbiórki;

 12. Na podstronie Zbiórki znajduje się również link umożliwiający skorzystanie z usług Zewnętrznego Operatora Płatności celem dokonania Darowizny w ramach tej Zbiórki.

 13. Darowizny

 14. Dokonywanie Darowizn jest możliwe poprzez skorzystanie z usług Zewnętrznego Operatora Płatności – serwisu Przelewy24 – za pomocą zintegrowanego rozwiązania dostępnego na podstronie danej Zbiórki.

 15. W przypadku dokonania Darowizny za pośrednictwem usług Zewnętrznego Operatora Płatności – serwisu Przelewy24 – kwota Darowizny zostanie pomniejszona o naliczaną przez tego operatora prowizję w wysokości wynikającej z aktualnej tabeli prowizji dostępnej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/oferta/tabela-prowizji-i-oplat.

 16. Dokonanie Darowizny nie wymaga posiadania przez Użytkownika Konta na Platformie.

 17. Dokonując Darowizny Użytkownik może:

  1. podać swój adres e-mail, celem otrzymania wiadomości potwierdzającej dokonanie Darowizny;

  2. wskazać swoje imię i nazwisko oraz wyrazić zgodę na publikację swoich danych na liście darczyńców.

 18. Użytkownik ustala wysokość Darowizny wpisując ręcznie kwotę (liczba całkowita) albo wybierając jedną z dostępnych kwot na kafelkach.

 19. Usługi płatnicze związane z dokonywaniem Darowizn nie wchodzą w zakres Usług świadczonych przez Administratora, a są realizowane przez Zewnętrznych Operatorów Płatności, na zasadach i warunkach określonych przez tych operatorów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za te usługi.

 20. Darowizny są przyjmowane wyłącznie w walucie polskiej.

 21. Darowiznę uznaje się za dokonaną z momentem zaksięgowania środków na rachunku bankowym Administratora.

 22. Nie ma możliwości dokonania Darowizny w formie gotówkowej.

 23. Darowizny nie podlegają zwrotowi niezależnie od nieosiągnięcia, albo osiągnięcia lub przekroczenia Celu Zbiórki.

 24. Zakończenie Zbiórki

 25. Zbiórka kończy się w przypadku:

  1. osiągnięcia Celu Zbiórki (zakończenie Zbiórki powodzeniem);

  2. upływu czasu trwania Zbiórki (zakończenie Zbiórki niepowodzeniem).

 26. W przypadku zakończenia Zbiórki na skutek osiągnięcia Celu Zbiórki, Fundacja realizuje Działanie Szczegółowe określone przez Założyciela Zbiórki na rzecz Beneficjenta Zbiórki.

 27. W przypadku zakończenia Zbiórki na skutek upływu czasu trwania Zbiórki, Fundacja realizuje na rzecz Beneficjenta tej Zbiórki działania mieszczące się w zakresie jej działalności statutowej z uwzględnieniem stopnia wypełnienia Celu Zbiórki w momencie zakończenia Zbiórki oraz Działania Szczegółowego określonego przez Założyciela Zbiórki.

 28. Darowizny wpłacone w ramach Zbiórek zakończonych na skutek upływu czasu trwania Zbiórki nie mogą zostać zaliczone na poczet osiągnięcia Celu innej Zbiórki.

 29. Zakończone Zbiórki nie podlegają wznowieniu.

 30. Ryzyko i zasady bezpieczeństwa

 31. Administrator informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

 32. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem Usług, Użytkownik powinien stosować na wykorzystywanym przez siebie sprzęcie komputerowym odpowiednie oprogramowanie chroniące m.in. przed działaniem szkodliwego oprogramowania.

 33. Użytkownik zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo swoich danych dostępowych.

 34. Użytkownik nie powinien używać komputerów oraz jakichkolwiek innych urządzeń pozwalających na korzystanie z Usług niezabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

 35. Użytkownik podczas korzystania z Platformy, a zwłaszcza w chwili logowania powinien upewnić się czy połączenie z Platformą realizowane jest w bezpiecznym, szyfrowanym protokole „https://”, a strona internetowa z którą się łączy posiada ważny certyfikat wystawiony na domenę „edu-skarbonka.pl”, ze wskazaniem podmiotu: Czepczyński Family Foundation.

 36. Użytkownik nie powinien utrwalać danych logowania do Platformy jakąkolwiek metodą, na jakichkolwiek nośnikach. Zabrania się Użytkownikowi udostępniania komukolwiek danych logowania.

 37. Jeżeli Użytkownik dostrzeże oznaki błędnego lub nietypowego funkcjonowania Platformy, niezwłocznie powinien przerwać korzystanie z Platformy i zgłosić problem Administratorowi.

 38. Reklamacje

 39. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące Usług:

  1. w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres siedziby Administratora; lub

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: skarbonka@cff.edu.pl.

 40. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika składającego reklamację umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu oraz wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację.

 41. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej doręczenia Administratorowi. Termin ten może być w wyjątkowych przypadkach wydłużony, w szczególności w sytuacji, w której rozpatrzenie reklamacji napotyka przeszkody nieleżące po stronie Administratora albo wymaga zasięgnięcia dodatkowych wiadomości specjalnych. Podstawę wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji może również stanowić konieczność uzyskania dodatkowych informacji od Użytkownika ją składającego – w takim wypadku termin ulega wydłużeniu o czas udzielenia tych informacji przez Użytkownika składającego reklamację.

 42. O rozstrzygnięciu Administratora w kwestii reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, stosownie do sposobu złożenia reklamacji przez Użytkownika.

 43. Polityka prywatności

Informacje na temat przetwarzania danych Użytkowników wprowadzanych na Platformie, bezpieczeństwa tych danych, a także stosowanych plików cookies są Użytkownikom udostępniane w polityce prywatności Platformy, dostępnej pod adresem: https://edu-skarbonka.pl/polityka-prywatnosci.

 1. Prawa własności intelektualnej

 2. Platforma oraz jej poszczególne elementy stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w szczególności poszczególne elementy graficzne Platformy oraz szata graficzna Platformy jako całość, oprogramowanie Platformy, bazy danych Platformy) stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Administratora. Korzystanie z powyższych utworów bez zgody Administratora jest zabronione.

 3. Użytkownik, publikujący na Platformie treści stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w szczególności w ramach opisu Zbiórki albo zdjęcia Zbiórki) udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z tego utworu w zakresie koniecznym dla wyświetlania tego utworu przez Administratora na Platformie, w szczególności na utrwalanie tego utworu oraz jego rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Publikując utwór na Platformie, Użytkownik jednocześnie oświadcza, że przysługują mu do niego majątkowe prawa autorskie w zakresie koniecznym dla udzielenia licencji na wyżej wskazanych warunkach.

 4. Zmiany Regulaminu

 5. Administrator może wprowadzać zmiany do Regulaminu.

 6. Informacja o planowanych zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na Platformie na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed datą wejścia w życie zmian.

 7. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed ich planowanym wejściem w życie poprzez wiadomość przesłaną na adresy e-mail stanowiące login do ich Kont. Od chwili otrzymania rzeczonej wiadomości, do czasu wejścia zmian Regulaminu w życie, Zarejestrowany Użytkownik ma prawo złożyć Administratorowi oświadczenie o braku zgody na wprowadzane zmiany. Oświadczenie takie wywołuje skutki tożsame ze zgłoszeniem przez Użytkownika żądania usunięcia Konta z dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

 8. Zmieniony Regulamin obowiązuje od daty w nim wskazanej, która nie może być wcześniejsza niż data publikacji zmienionego Regulaminu.

 9. Postanowienia końcowe

 10. Regulamin wchodzi w życie 17 października 2022 r.

 11. Regulamin podlega prawu polskiemu.

 12. W sprawach spornych pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, sądem właściwym dla rozpatrzenia sprawy będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Administratora.

 

 

Regulamin platformy EduSkarbonka (obowiązujący od 13.07.2023 r.)

I. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenia:

 1. Administrator albo Fundacja - fundacja Czepczyński Family Foundation, z siedzibą w Międzychodzie, przy ul. Wigury 20, 64-400 Międzychód, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000794645, NIP:  5951485838, REGON: 383879550, będąca organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Beneficjent – wskazana przez Założyciela Zbiórki placówka oświatowa, na rzecz której Fundacja zrealizuje Działalnie Szczegółowe w przypadku osiągnięcia Celu Zbiórki;
 3. Cel Zbiórki – kwota Darowizn, której zgromadzenie w ramach Zbiórki skutkuje realizacją przez Fundację Działania Szczegółowego określonego przez Założyciela tej Zbiórki na rzecz Beneficjenta tej Zbiórki;
 4. Darowizna – darowizna na działalność statutową Fundacji dokonywana w ramach Zbiórki;
 5. Działanie Szczegółowe – określone przez Założyciela Zbiórki działanie z zakresu działalności statutowej Fundacji, realizowane przez Fundację na rzecz Beneficjenta w przypadku osiągnięcia Celu Zbiórki; katalog Działań Szczegółowych określono w sekcji XIII ust. 6;
 6. Konto – konto na Platformie przypisane do konkretnego Zarejestrowanego Użytkownika, po dokonaniu przez niego rejestracji na Platformie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego albo w drodze Uwierzytelnienia Zewnętrznego;
 7. Platforma – platforma internetowa EduSkarbonka dostępna pod adresem: https://edu-skarbonka.pl;
 8. Usługi – usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy;
 9. Uwierzytelnienie Zewnętrzne – logowanie do Platformy za pośrednictwem konta posiadanego u Zewnętrznego Operatora Uwierzytelniania;
 10. ytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Platformy;
 11. Założyciel Zbiórki – Zarejestrowany Użytkownik, który założył daną Zbiórkę;
 12. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik posiadający Konto na Platformie;
 13. Zbiórka – zbiórka środków pieniężnych na działalność statutową Fundacji założona przez Zarejestrowanego Użytkownika na Platformie;
 14. Zewnętrzny Operator Płatności – zewnętrzny podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi płatności;
 15. Zewnętrzny Operator Uwierzytelniania – zewnętrzny podmiot świadczący usługi w zakresie uwierzytelniania rozproszonego.

II. Postanowienia ogólne

 1. Platforma umożliwia zakładanie Zbiórek oraz dokonywanie Darowizn zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Regulamin określa:
  1. warunki i zasady korzystania z Platformy oraz Usług;
  2. warunki i zasady świadczenia Usług;
  3. prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem Usług.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem: https://edu-skarbonka.pl/regulamin w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie.
 4. Korzystanie z Usług dostępnych na Platformie jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Do korzystania z Platformy konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptowanie jego postanowień. Korzystając z Platformy, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, że są one dla niego w pełni zrozumiałe, oraz że zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Użytkownik może się kontaktować z Administratorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy przesyłając wiadomość pod adres e-mail: skarbonka@cff.edu.pl. Na wskazany adres Użytkownik może przesyłać Administratorowi również wszelkie oświadczenia, co do których Regulamin przewiduje możliwość doręczenia za pomocą poczty elektronicznej.

III. Usługi świadczone na Platformie

Administrator świadczy na Platformie na rzecz Użytkowników Usługi w zakresie umożliwiania Użytkownikom:

 1. założenia Konta na Platformie;
 2. posiadania Konta na Platformie;
 3. zakładania Zbiórek – Usługa dostępna wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników;
 4. wyświetlania listy Zbiórek, jej przeglądania oraz sprawdzania szczegółów Zbiórek – Usługa dostępna dla wszystkich Użytkowników;
 5. skorzystania z usług Zewnętrznego Operatora Płatności celem dokonywania Darowizn – Usługa dostępna dla wszystkich Użytkowników.

IV. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem dochodzi w odniesieniu do każdej z Usług z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z danej Usługi.
 2. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną łączącą go z Administratorem.
 3. Do rozwiązania łączącej Użytkownika z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w odniesieniu do Usług, o których mowa w sekcji III. pkt. 1 oraz 3-5 Regulaminu dochodzi z chwilą zaprzestania korzystania z danej Usługi przez Użytkownika.
 4. Do rozwiązania łączącej Użytkownika z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w odniesieniu do Usługi, o której mowa w sekcji III. pkt. 2 Regulaminu dochodzi z chwilą usunięcia Konta zgodnie z postanowieniami sekcji XII. Regulaminu.

V. Warunki techniczne korzystania z Platformy

 1. Usługi świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Dla prawidłowego korzystania z Usług i funkcjonalności Platformy wymagane jest:
  1. wykorzystanie urządzenia do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych wyposażonego w aktualną i poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową;
  2. uzyskanie połączenia z siecią Internet za pomocą poprawnie skonfigurowanej i zaktualizowanej przeglądarki internetowej.
 3. Dla rejestracji na Platformie i korzystania z Usług oraz funkcjonalności Platformy przeznaczonych dla Użytkowników Zarejestrowanych poza spełnieniem wymogów określonych w ust. 2 konieczne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail albo aktywnego konta u Zewnętrznego Operatora Uwierzytelniania.

VI. Treści Zakazane

 1. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników na Platformie treści bezprawnych, tj., w szczególności, treści:
  1. naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące przepisy prawa;
  2. wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej;
  3. pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm;
  4. propagujących przemoc wobec ludzi lub zwierząt;
  5. pornograficznych;
  6. obrażających uczucia religijne;
  7. naruszających prawa innych osób, w tym ich dobra osobiste bądź przysługujące im prawa autorskie.
 2. Ponadto, zabrania się Użytkownikom zamieszczenia na Platformie:
  1. fotografii zawierających wizerunek jakiejkolwiek osoby;
  2. danych osobowych osób trzecich;
  3. linków prowadzących do zewnętrznych stron internetowych;
  4. materiałów reklamowych, promocyjnych bądź marketingowych;
  5. danych zawierających numery rachunków bankowych lub inne oznaczenia kont w serwisach płatniczych.
 3. Administrator może usunąć z Platformy treści naruszające którykolwiek z zakazów sformułowanych w ustępach poprzedzających bez powiadamiania o tym fakcie Użytkownika, który te treści zamieścił na Platformie.
 4. Naruszenie któregokolwiek z zakazów określonych w ust. 1-2 niniejszej sekcji może skutkować odmową zatwierdzenia Zbiórki przez Administratora lub usunięciem Konta Użytkownika dopuszczającego się naruszenia zakazu.
 5. Użytkownik, który zauważył na Platformie treści naruszające którykolwiek z zakazów określonych w ust. 1-2 niniejszej sekcji, powinien niezwłocznie zawiadomić Administratora o fakcie istnienia takich treści.

VII. Działania zakazane

Zakazuje się Użytkownikom dokonywania czynności mogących zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Platformy, ograniczać jej dostępność dla innych Użytkowników, naruszać bezpieczeństwo korzystania z Platformy, a także mających na celu rozprzestrzenianie szkodliwego oprogramowania i skryptów w tym wirusów, koni trojańskich, robaków, zainfekowanych plików lub podobnych destrukcyjnych elementów w obrębie Platformy. 

VIII. Zakładanie Konta – formularz rejestracyjny

 1. Założenie Konta na Platformie pozwala na uzyskanie statusu Zarejestrowanego Użytkownika, umożliwiając zakładanie Zbiórek.
 2. Celem założenia Konta Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, wskazując następujące dane:
  1. adres e-mail;
  2. imię;
  3. nazwisko;
  4. numer telefonu;
  5. rola (rodzic/nauczyciel);
  6. hasło oraz potwierdzenie hasła.
 3. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz że je akceptuje i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora.
 5. Wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i kompletne oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail wysłana zostanie wiadomość zawierająca link aktywacyjny do Konta. Aktywacja Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny jest konieczna dla zakończenia procesu zakładania Konta oraz uzyskania statusu Zarejestrowanego Użytkownika.

IX. Zakładanie Konta – Uwierzytelnienie Zewnętrzne

 1. Założenie Konta na Platformie jest możliwe bez konieczności wypełniania formularza rejestracyjnego w drodze Uwierzytelnienia Zewnętrznego, którego Użytkownik może dokonać logując się do Platformy z wykorzystaniem:
  1. konta na portalu Facebook;
  2. konta Google.
 2. Założenie Konta w drodze Uwierzytelnienia Zewnętrznego następuje z chwilą powiązania danego konta posiadanego przez Użytkownika u Zewnętrznego Operatora Uwierzytelniania z Platformą oraz wypełnienia uzupełniającego formularza rejestracyjnego.
 3. W celu założenia Konta na Platformie z wykorzystaniem konta na portalu Facebook, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę tego portalu, gdzie uzyska możliwość wpisania danych logowania swojego konta na tym portalu. Wpisanie i zatwierdzenie danych logowania umożliwi powiązanie konta Użytkownika w portalu z Platformą, co poskutkuje przekazaniem Administratorowi następujących informacji z profilu użytkownika w portalu: imię, nazwisko, adres e-mail. Powyższa usługa jest oferowana przez Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Informacje na temat portalu Facebook i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/update.
 4. W celu założenia Konta na Platformie z wykorzystaniem konta Google, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę usług Google, gdzie uzyska możliwość wpisania danych logowania swojego konta Google. Wpisanie i zatwierdzenie danych logowania umożliwi powiązanie konta Google Użytkownika z Platformą, co poskutkuje przekazaniem Administratorowi następujących informacji z konta Użytkownika w portalu: imię, nazwisko, adres e-mail. Powyższa usługa jest oferowana przez Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlandia. Informacje na temat Google i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://policies.google.com/privacy.
 5. Wypełniając uzupełniający formularz rejestracyjny Użytkownik:
  1. wskazuje  swój numer telefonu oraz rolę (rodzic/nauczyciel);
  2. potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz że je akceptuje i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
  3. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora
 6. Wysyłając uzupełniający formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i kompletne oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

X. Logowanie

 1. Użytkownik może logować się do Konta:
  1. podając login, który stanowi adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, oraz hasło; albo
  2. logując się do konta u Zewnętrznego Operatora Uwierzytelniania użytego w procesie zakładania Konta w drodze Uwierzytelnienia Zewnętrznego.
 2. Użytkownik ma możliwość zresetowania hasła do Konta utworzonego za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Użytkownik może dokonać resetu hasła wybierając odpowiednią opcję na podstronie logowania i wskazując swój adres e-mail służący jako login do Konta. Na podany adres e-mail zostanie przesłany link pozwalający na ustawienie nowego hasła do Konta.

XI. Funkcje Konta

 1. Zalogowanie do Konta umożliwia Zarejestrowanego Użytkownikowi:
  1. zmianę danych Konta (dane logowania);
  2. założenie Zbiórki;
  3. wyświetlenie listy założonych przez Użytkownika Zbiórek oczekujących na zatwierdzenie przez Administratora;
  4. wyświetlenie listy trwających Zbiórek założonych przez Użytkownika;
  5. usunięcie Konta;
  6. udzielenie bądź wycofanie zgód na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej.

XII. Usunięcie Konta

 1. Zarejestrowany Użytkownik może usunąć swoje Konto:
  1. wybierając odpowiednią opcję dostępną na Platformie;
  2. przesyłając Administratorowi z adresu e-mail przypisanego do Konta wiadomość z żądaniem usunięcia Konta.
 2. W przypadku przesłania Administratorowi wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia Konta przez Zarejestrowanego Użytkownika, Administrator usuwa Konto tego Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu żądania.
 3. Administrator ma prawo usunąć Konto Zarejestrowanego Użytkownika w przypadku naruszenia przez tego Użytkownika przepisów prawa albo postanowień Regulaminu, w szczególności w sytuacji złamania zakazów w zakresie publikacji treści czy podejmowania działań zakazanych.

XIII. Zakładanie Zbiórek

 1. Zarejestrowany Użytkownik może założyć Zbiórkę wypełniając formularz na odpowiedniej podstronie Platformy.
 2. Zakładając Zbiórkę, Użytkownik określa:
  1. Beneficjenta zakładanej Zbiórki;
  2. Działanie Szczegółowe, wykonywane przez Fundację przypadku osiągnięcia Celu Zbiórki.
 3. Zakładając Zbiórkę Użytkownik może ponadto:
  1. wprowadzić skróconą nazwę Beneficjenta celem ułatwienia wyszukiwania Zbiórki na Platformie;
  2. dodać opis Zbiórki;
  3. załączyć zdjęcie Beneficjenta (budynku placówki).
 4. Użytkownik zakładający Zbiórkę wybiera jej Beneficjenta wyszukując placówkę oświatową z listy udostępnionej na podstronie zakładania Zbiórki.
 5. Jeżeli placówka mająca być Beneficjentem Zbiórki zakładanej przez Użytkownika nie znajduje się na liście, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Użytkownik może zaznaczyć opcję „brak placówki na liście” oraz wypełnić aktywowany zaznaczeniem tej opcji formularz, wprowadzając następujące dane Beneficjenta:
  1. nazwa placówki;
  2. adres – województwo, powiat, gmina, miasto, ulica, kod pocztowy.
 6. Zważywszy na treść sekcji XVIII ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4-5, zaleca się, by przed założeniem Zbiórki Użytkownik uzyskał zgodę wybranej placówki oświatowej co do wskazania jej jako Beneficjenta Zbiórki oraz przeprowadzenia Zbiórki 
 7. Użytkownik zakładający Zbiórkę ma możliwość wyboru jednego z następujących Działań Szczegółowych:
  1. przekazanie Beneficjentowi przez Fundację pakietu dydaktycznego „ABC Ekonomii”;
  2. przekazanie Beneficjentowi przez Fundację pakietu dydaktycznego „ABC Empatii”;
  3. przekazanie Beneficjentowi przez Fundację pakietów dydaktycznych „ABC Ekonomii” oraz „ABC Empatii”.
 8. Cel Zbiórki ustalany jest automatycznie, na podstawie wybranego przez Użytkownika Działania Szczegółowego.
 9. Nie jest możliwe założenie Zbiórki o Beneficjencie i Działaniu Szczegółowym tożsamym z Beneficjentem i Działaniem Szczegółowym Zbiórki:
  1. aktywnej;
  2. oczekującej na zatwierdzenie przez Administratora;
  3. zakończonej powodzeniem (osiągnięciem Celu Zbiórki);
  4. zakończonej niepowodzeniem (na skutek upływu czasu trwania Zbiórki bez osiągnięcia Celu Zbiórki) w okresie poprzedzających 30 dni kalendarzowych.
 10. Uznaje się, że tożsamość Działań Szczegółowych nowo zakładanej Zbiórki i Zbiórki wcześniejszej zachodzi również w sytuacji, gdy:
  • Zbiórka wcześniejsza dotyczy Działania Szczegółowego określonego w ust. 7 pkt. 3) niniejszej sekcji, natomiast nowo zakładana Zbiórka ma dotyczyć Działania Szczegółowego określonego w ust. 7 pkt. 1) albo 2) niniejszej sekcji; albo
  • Zbiórka wcześniejsza dotyczy Działania Szczegółowego określonego w ust. 7 pkt. 1) albo 2) niniejszej sekcji, a Zbiórka nowo zakładana ma dotyczyć Działania Szczegółowego określonego w ust. 7 pkt. 3) niniejszej sekcji – w takim wypadku istnieje możliwość założenia Zbiórki dotyczącej wyłącznie Działania Szczegółowego określonego w ust. 7 pkt. 1) albo 2) niniejszej sekcji, które nie było objęte Zbiórką wcześniejszą.

XIV. Zatwierdzenie Zbiórki przez Administratora

 1. Po założeniu Zbiórki przez Użytkownika musi ona zostać zatwierdzona przez Administratora.
 2. W przypadku odmowy zatwierdzenia Zbiórki Administrator powiadamia jej Założyciela o przyczynach tej odmowy.
 3. Dla każdej zatwierdzonej Zbiórki generowana jest na Platformie podstrona, zawierająca szczegółowe informacje o Zbiórce.

XV. Czas trwania Zbiórki

 1. Zbiórka trwa 90 dni kalendarzowych od daty jej zatwierdzenia przez Administratora.
 2. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia czasu Zbiórki przez Administratora.

XVI. Przeglądanie i wyszukiwanie Zbiórek oraz podstrona Zbiórki

 1. Użytkownik może za pośrednictwem Platformy przeglądać listę Zbiórek oraz wyszukiwać konkretne Zbiórki, a także wyświetlać podstrony Zbiórek.
 2. Zbiórka może mieć jeden z następujących statusów:
  1. aktywna – nie upłynął jeszcze czas trwania Zbiórki ani nie osiągnięto Celu Zbiórki; istnieje możliwość dokonywania Darowizn w ramach Zbiórki;
  2. wstrzymana – nie upłynął jeszcze czas trwania Zbiórki ani nie osiągnięto Celu Zbiórki; Zbiórka narusza postanowienia Regulaminu albo przepisów prawa; do czasu przywrócenia statusu „aktywna” nie ma możliwości dokonywania Darowizn w ramach Zbiórki;
  3. zakończona nierozliczona – Zbiórka zakończona na skutek osiągnięcia Celu Zbiórki albo upływu czasu trwania Zbiórki; Fundacja nie zrealizowała jeszcze na rzecz Beneficjenta Zbiórki Działania Szczegółowego bądź działań, o których mowa w sekcji XIX ust. 3; nie ma możliwości dokonywania Darowizn w ramach Zbiórki; nie ma możliwości założenia Zbiórki o tożsamym Beneficjencie i Działaniu Szczegółowym;
  4. zakończona rozliczona – Zbiórka zakończona na skutek osiągnięcia Celu Zbiórki albo upływu czasu trwania Zbiórki; Fundacja zrealizowała na rzecz Beneficjenta Zbiórki Działanie Szczegółowe bądź działania, o których mowa w sekcji XIX ust. 3; nie ma możliwości dokonywania Darowizn w ramach Zbiórki; istnieje możliwość założenia Zbiórki o tożsamym Beneficjencie i Działaniu Szczegółowym.
 3. Podstrona Zbiórki zawiera szczegółowe informacje o niej, w szczególności:
  1. status Zbiórki
  2. dane Beneficjenta Zbiórki;
  3. wybrane Działanie Szczegółowe;
  4. opis Zbiórki;
  5. zdjęcie Zbiórki;
  6. stopień wypełnienia Celu Zbiórki.
 4. Na podstronie Zbiórki znajduje się również link umożliwiający skorzystanie z usług Zewnętrznego Operatora Płatności celem dokonania Darowizny w ramach tej Zbiórki.

XVII. Darowizny

 1. Dokonywanie Darowizn jest możliwe poprzez skorzystanie z usług Zewnętrznego Operatora Płatności – serwisu Przelewy24 – za pomocą zintegrowanego rozwiązania dostępnego na podstronie danej Zbiórki.
 2. W przypadku dokonania Darowizny za pośrednictwem usług Zewnętrznego Operatora Płatności – serwisu Przelewy24 – kwota Darowizny zostanie pomniejszona o naliczaną przez tego operatora prowizję w wysokości wynikającej z aktualnej tabeli prowizji dostępnej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/oferta/tabela-prowizji-i-oplat.
 3. Dokonanie Darowizny nie wymaga posiadania przez Użytkownika Konta na Platformie.
 4. Dokonując Darowizny Użytkownik może:
  1. podać swój adres e-mail, celem otrzymania wiadomości potwierdzającej dokonanie Darowizny;
  2. wskazać swoje imię i nazwisko oraz wyrazić zgodę na publikację swoich danych na liście darczyńców.
 5. Użytkownik ustala wysokość Darowizny wpisując ręcznie kwotę (liczba całkowita) albo wybierając jedną z dostępnych kwot na kafelkach.
 6. Usługi płatnicze związane z dokonywaniem Darowizn nie wchodzą w zakres Usług świadczonych przez Administratora, a są realizowane przez Zewnętrznych Operatorów Płatności, na zasadach i warunkach określonych przez tych operatorów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za te usługi.
 7. Darowizny są przyjmowane wyłącznie w walucie polskiej.
 8. Darowiznę uznaje się za dokonaną z momentem zaksięgowania środków na rachunku bankowym Administratora.
 9. Nie ma możliwości dokonania Darowizny w formie gotówkowej.
 10. Darowizny nie podlegają zwrotowi niezależnie od nieosiągnięcia albo osiągnięcia lub przekroczenia Celu Zbiórki.

XVIII. Zakończenie Zbiórki

 1. Zbiórka kończy się w przypadku:
  1. osiągnięcia Celu Zbiórki (zakończenie Zbiórki powodzeniem);
  2. upływu czasu trwania Zbiórki (zakończenie Zbiórki niepowodzeniem);
  3. zgłoszenia sprzeciwu co do prowadzenia Zbiórki przez jej Beneficjenta;
  4. stwierdzenia przez Administratora niezgodności Zbiórki z powszechnie obowiązującym prawem lub z Regulaminem.
 2. W przypadku zakończenia Zbiórki na skutek osiągnięcia Celu Zbiórki, Fundacja realizuje Działanie Szczegółowe określone przez Założyciela Zbiórki na rzecz Beneficjenta Zbiórki.
 3. W przypadku zakończenia Zbiórki na skutek upływu czasu trwania Zbiórki, Fundacja realizuje na rzecz Beneficjenta tej Zbiórki działania mieszczące się w zakresie jej działalności statutowej z uwzględnieniem stopnia wypełnienia Celu Zbiórki w momencie zakończenia Zbiórki oraz Działania Szczegółowego określonego przez Założyciela Zbiórki.
 4. W przypadku zakończenia Zbiórki na skutek zgłoszenia sprzeciwu co do prowadzenia Zbiórki przez jej Beneficjenta albo na skutek stwierdzenia niezgodności Zbiórki z powszechnie obowiązującym prawem lub z Regulaminem, środki zebrane w ramach tej Zbiórki zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia Działania Szczegółowego przez Beneficjenta Zbiórki wyrażonej po zakończeniu Zbiórki środki zebrane w ramach Zbiórki zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji.
 6. Darowizny wpłacone w ramach Zbiórek zakończonych na skutek upływu czasu trwania Zbiórki nie mogą zostać zaliczone na poczet osiągnięcia Celu innej Zbiórki.
 7. Zakończone Zbiórki nie podlegają wznowieniu.

XIX. Ryzyko i zasady bezpieczeństwa

 1. Administrator informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 2. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem Usług, Użytkownik powinien stosować na wykorzystywanym przez siebie sprzęcie komputerowym odpowiednie oprogramowanie chroniące m.in. przed działaniem szkodliwego oprogramowania.
 3. Użytkownik zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo swoich danych dostępowych.
 4. Użytkownik nie powinien używać komputerów oraz jakichkolwiek innych urządzeń pozwalających na korzystanie z Usług niezabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.
 5. Użytkownik podczas korzystania z Platformy, a zwłaszcza w chwili logowania powinien upewnić się czy połączenie z Platformą realizowane jest w bezpiecznym, szyfrowanym protokole „https://”, a strona internetowa z którą się łączy posiada ważny certyfikat wystawiony na domenę „edu-skarbonka.pl”, ze wskazaniem podmiotu: Czepczyński Family Foundation.
 6. Użytkownik nie powinien utrwalać danych logowania do Platformy jakąkolwiek metodą, na jakichkolwiek nośnikach. Zabrania się Użytkownikowi udostępniania komukolwiek danych logowania.
 7. Jeżeli Użytkownik dostrzeże oznaki błędnego lub nietypowego funkcjonowania Platformy, niezwłocznie powinien przerwać korzystanie z Platformy i zgłosić problem Administratorowi.

XX. Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące Usług:
  1. w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres siedziby Administratora; lub
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: skarbonka@cff.edu.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika składającego reklamację umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu oraz wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej doręczenia Administratorowi. Termin ten może być w wyjątkowych przypadkach wydłużony, w szczególności w sytuacji, w której rozpatrzenie reklamacji napotyka przeszkody nieleżące po stronie Administratora albo wymaga zasięgnięcia dodatkowych wiadomości specjalnych. Podstawę wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji może również stanowić konieczność uzyskania dodatkowych informacji od Użytkownika ją składającego – w takim wypadku termin ulega wydłużeniu o czas udzielenia tych informacji przez Użytkownika składającego reklamację.
 4. O rozstrzygnięciu Administratora w kwestii reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, stosownie do sposobu złożenia reklamacji przez Użytkownika.

XXI. Polityka prywatności

Informacje na temat przetwarzania danych Użytkowników wprowadzanych na Platformie, bezpieczeństwa tych danych, a także stosowanych plików cookies są Użytkownikom udostępniane w polityce prywatności Platformy, dostępnej pod adresem: https://edu-skarbonka.pl/polityka-prywatnosci.

XXII. Prawa własności intelektualnej

 1. Platforma oraz jej poszczególne elementy będące utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w szczególności poszczególne elementy graficzne Platformy oraz szata graficzna Platformy jako całość, oprogramowanie Platformy, bazy danych Platformy) stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Administratora. Korzystanie z powyższych utworów bez zgody Administratora jest zabronione.
 2. Użytkownik, publikujący na Platformie treści stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w szczególności w ramach opisu Zbiórki albo zdjęcia Zbiórki) udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z tego utworu w zakresie koniecznym dla wyświetlania tego utworu przez Administratora na Platformie, w szczególności na utrwalanie tego utworu oraz jego rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Publikując utwór na Platformie, Użytkownik jednocześnie oświadcza, że przysługują mu do niego majątkowe prawa autorskie w zakresie koniecznym dla udzielenia licencji na wyżej wskazanych warunkach.

XXIII. Zmiany Regulaminu

 1. Administrator może wprowadzać zmiany do Regulaminu.
 2. Informacja o planowanych zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na Platformie na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed datą wejścia w życie zmian.
 3. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed ich planowanym wejściem w życie poprzez wiadomość przesłaną na adresy e-mail przypisane do ich Kont. Od chwili otrzymania rzeczonej wiadomości, do czasu wejścia zmian Regulaminu w życie, Zarejestrowany Użytkownik ma prawo złożyć Administratorowi oświadczenie o braku zgody na wprowadzane zmiany. Oświadczenie takie wywołuje skutki tożsame ze zgłoszeniem przez Użytkownika żądania usunięcia Konta z dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 4. Zmieniony Regulamin obowiązuje od daty w nim wskazanej, która nie może być wcześniejsza niż data publikacji zmienionego Regulaminu.

XXIV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie 13 lipca 2023 r.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 3. W sprawach spornych pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, sądem właściwym dla rozpatrzenia sprawy będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Administratora.

 

Dostępność Instagram LinkedIn